Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

Stk. 1: Foreningens navn er Sdr. Stenderup Idrætsforening (SIF)

Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

Stk. 3: Foreningen er stiftet i 1943 med en pause fra 1974 til 1979

 

§ 2 – Foreningens formål

Stk. 1: Sdr. Stenderup Idrætsforening er en forening i lokalområdet, der tilbyder idræt, motion og socialt samvær for børn og voksne.

Stk. 2: Der skal være tilbud, så både konkurrence og bredde tilgodeses.

 

§ 3 – Medlemskab af organisationer

Stk. 1: Foreningen er medlem af relevante organisationer og er underlagt deres love og bestemmelser

 

§ 4 – Optagelse af medlemmer

Stk. 1: Som medlem af foreningen kan bestyrelsen optage enhver.

Stk. 2: Dog kan ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance og andre særlige forhold, optages.

Stk. 3: Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§ 5 – Kontingent

Stk. 1: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling

 

§ 6 – Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1: Bestyrelsen kan foretage eksklusion, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen er stemt herfor.

Stk. 2: Eksklusion kan foretages, hvis et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, eller hvis særlige forhold taler for det.

Stk. 3: Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til skriftligt at fremføre sit forsvar, og vedkommende kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet om eksklusion skal indsendes med samme varsel som forslag

 

§ 7 – Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling, der afholdes i 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved kommunikation til medlemmerne.

Stk. 3:Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse ved opslag på foreningens opslagstavle

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet op generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sdr. Stenderup Idrætsforening Revideret juni 2023

Stk. 5: Stemmeret har alle fremmødte medlemmer over 18 år, og som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 6: Enhver fremmødt repræsenterer kun 1 (én) stemme.

Stk. 7: Medlemmer under 18 år kan kun lade sig repræsentere ved forældre eller værge med 1 (én) stemme.

 

§ 8 – Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år

4) Aflæggelse og godkendelse af forslag til kontingent

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg til bestyrelsen

7) Valg af en suppleant

8) Valg af en intern revisor

9) Eventuelt

 

§ 9 – Generalforsamlingens ledelse

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved flertal jf. § 8, § 17 og § 18. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemning foregå skriftligt, såfremt mindst 1 stemmeberettiget medlem måtte ønske dette.

Stk. 3: Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol.

 

§ 10 – Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Stk. 2: I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen.

Stk. 3: Indkaldelse foregår som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 11– Bestyrelse og valg

Stk. 1: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Stk. 2: De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Stk. 3: Bestyrelsen består af et ulige antal dog mindst 5

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år

Stk. 5: Genvalg kan finde sted.

Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et antal menige medlemmer. Sdr. Stenderup Idrætsforening Revideret juni 2023

Stk. 7: Bestyrelsen kan, hvis den finder det hensigtsmæssig, udpege en person til varetagelse af funktionen som kasserer med evt. vederlag. En udpeget person er ikke medlem af bestyrelsen.

 

§ 12 – Tegningsret

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 3: I formandens forfald indtræder næstformanden i hans/hendes sted.

Stk. 4: Der føres en protokol over bestyrelsens handlinger.

Stk. 5: Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 6: Ved økonomiske dispositioner, ud over den daglige drift, kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren.

Stk. 7: I alle sager, som angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

§ 13 – Regnskab

Stk. 1: Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til den interne revisor.

Stk. 3: Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med den interne revisors påtegning.

 

§ 14 – Revision

Stk. 1: På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 intern revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2: Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning.

Stk. 3: Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15 – Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, dvs på en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Vedtægtsændringerne skal besluttes med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 4: For at et forslag til vedtægtsændringer kan behandles på generalforsamling skal forslagets ordlyd være angivet i dagsordenen.

 

§ 16 – Foreningens opløsning

Stk. 1: Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling. Sdr. Stenderup Idrætsforening Revideret juni 2023

Stk. 2: Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3: Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 4: På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal anvendes.